REGULAMIN ORKONU 2022

XXX konwent fabularnych gier terenowych „Orkon”, dalej zwany „konwentem”, odbywa się w dniach 16-30 lipca 2022 r.

 1. Uczestnikiem jest każda osoba, która podpisała listę uczestników i uiściła akredytację, bądź jest organizatorem konwentu. Przez akredytację należy rozumieć odpowiednią opłatę, która nie stanowi przychodu i która zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z organizacją i obsługą konwentu.
  AKREDYTACJA 2022
  Całość konwentu (16-30 lipca):
  – przedpłata do 18 czerwca 2022: 300 PLN
  – na miejscu: 3
  50 PLN
  Pierwszy tydzień z weekendami (16–24 lipca):
  – przedpłata do 18 czerwca 2022: 200 PLN
  – na miejscu: 250 PLN
  Drugi tydzień z weekendami (22-30 lipca):
  – przedpłata do 18 czerwca 2022: 200 PLN
  – na miejscu: 250 PLN
  Ilość dni mniejsza niż cały konwent, płacona na miejscu:
  – pełny dzień – 40 zł
  – pierwszy i ostatni dzień pobytu (przyjazd i wyjazd) przy płaceniu za pojedyncze dni na miejscu, przy założeniu, że między pierwszym a ostatnim dniem, jest przynajmniej jeden pełen dzień pobytu: 30 PLN

  Akredytacja w żadnym przypadku nie podlega zwrotowi, można natomiast przekazać ją innemu uczestnikowi. Dokonanie przedpłaty równoznaczne jest z zaakceptowaniem regulaminu.
  Dzieci uczestników poniżej 10 roku życia zwolnione są z akredytacji. Dzieci między 10 a 15 rokiem życia płacą połowę akredytacji. Dzieci do 15 roku życia mogą brać udział tylko w tych punktach programu, których organizatorzy wyrażą na to zgodę.

 1. Na terenie konwentu mogą przebywać tylko uczestnicy i organizatorzy konwentu oraz osoby upoważnione przez organizatorów konwentu.

 2. Uczestnicy konwentu zobowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu, przepisów przeciwpożarowych, innych regulaminów i postanowień organizatorów obowiązujących w miejscach stanowiących teren, w tym obozowisko i teren gry, co nie wyłącza obowiązków wynikających z przepisów prawa.

 1. Uczestnikiem Orkonu może być osoba pełnoletnia, legitymująca się dokumentem potwierdzającym ukończenie 18. roku życia lub osoba, która ukończyła 15. rok życia i przebywa na terenie konwentu pod opieką wyznaczonego przez rodziców lub prawnych opiekunów pełnoletniego opiekuna oraz przedstawi oświadczenie rodziców lub prawnych opiekunów, zezwalające jej na udział w Orkonie, zgodnie z poniższym wzorem:

„Miejscowość, data.

Ja, (imię i nazwisko rodzica, nr dowodu osobistego, adres zamieszkania, numer telefonu), zgadzam się, aby mój syn/córka (niepotrzebne skreślić; imię i nazwisko dziecka) uczestniczył w konwencie gier terenowych „Orkon 2022” pod opieką (imię i nazwisko opiekuna, nr dowodu osobistego, adres zamieszkania, numer telefonu).

Podpis rodzica”

Dzieci poniżej 15 roku życia mogą brać udział w konwencie tylko pod opieką rodziców/opiekunów prawnych.

 1. Uczestnicy opłacają ubezpieczenie we własnym zakresie.

 2. Od momentu przyjazdu na teren konwentu, do momentu zakończenia imprezy każdy z uczestników ponosi za swoje postępowanie pełną odpowiedzialność finansową i prawną. Organizatorzy nie odpowiadają za wypadki ani szkody, powstałe z przyczyn leżących po stronie któregokolwiek z uczestników, ani za inne zdarzenia prowadzące lub mogące prowadzić do podobnych skutków.

 3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zgubione, uszkodzone, utracone bądź pozostawione bez opieki podczas trwania konwentu i nie odpowiadają za rzeczy zaginione i/lub skradzione.

 4. Uczestnicy zobowiązani są do kulturalnego zachowania się, szczególnie w porze nocnej, tj. takiego, które nie może być uciążliwe dla osób trzecich ponad przeciętną miarę przyjętą w stosunkach danego rodzaju.

 5. Uczestnikom zabrania się w szczególności wnoszenia na teren konwentu broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów (łuki, kusze, proce itp.) oraz materiałów wybuchowych i wyrobów pirotechnicznych bez oficjalnej zgody organizatorów, która nie będzie oznaczała przejęcia przez organizatorów odpowiedzialności za skutki użycia.

 6. Uczestnicy są zobowiązani zachowywać się w sposób zapewniający bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom oraz osobom trzecim.

 7. Na terenie konwentu zakazuje się odtwarzania muzyki, za wyjątkiem sytuacji, na które wyrazi zgodę organizator. Zakaz ten nie dotyczy grania na instrumentach muzycznych, niewymagających wzmacniaczy i głośników.

 8. Osoby stwarzające zagrożenie dla mienia, życia lub zdrowia własnego lub innych uczestników bądź osób trzecich, a także łamiące postanowienia niniejszego Regulaminu będą usuwane z konwentu bez prawa powrotu i bez zwrotu akredytacji.

 1. Uczestnicy są zobowiązani do posiadania przy sobie identyfikatora według wzoru określonego przez organizatorów, przez cały czas obecności na konwencie i bezzwłocznego okazania go na każde wezwanie organizatorów lub wyznaczonej przez nich służby porządkowej.

 1. W przypadku wystąpienia zagrożenia przeciwpożarowego obowiązuje zakaz palenia tytoniu, z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych. Miejsca takie wyznaczają organizatorzy.

 2. Uczestnicy zobowiązani są do utrzymania porządku i czystości na terenie konwentu, w szczególności w miejscu biwakowania.

 3. Ogniska można palić tylko w wyznaczonych przez organizatorów miejscach. A w sytuacji zagrożenia pożarowego nie wolno ich palić wcale.

 4. Uczestnicy biorący udział w grach terenowych są zobowiązani do przestrzegania ich zasad, określanych przez organizatorów lub osoby przygotowujące daną grę.

 5. Podpisanie listy uczestników lub dokonanie przedpłaty jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i zobowiązaniem do jego przestrzegania. Każda osoba, która w dowolnej formie i przez dowolnie długi czas bierze udział w konwencie (w tym także goście, obserwatorzy itp.) zobowiązana jest do podporządkowania się regulaminowi, z którego treścią się zapoznała i akceptuje go w całości.

 6. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że konwent może być dokumentowany, w szczególności fotograficznie lub za pomocą nagrywania wizji. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że publikacja materiałów sporządzonych zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 2 prawa autorskiego, tj. w którym wizerunek osoby stanowi jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza, nie wymaga zezwolenia na wykorzystanie wizerunku.

 7. Nieznajomość lub niezrozumienie postanowień regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.

 8. Regulamin może ulec zmianie, jeżeli będą tego wymagać okoliczności.

 9. Na terenie konwentu prawem nadrzędnym jest prawo Rzeczpospolitej Polski.

COVID-19 specjalne regulacje Orkon 2022

 1. W konwencie nie może brać udziału osoba, która – według swojej wiedzy – jest zakażona lub podejrzewa się o zakażenie wirusem COVID Sars 19, przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.

 2. Przed wejściem na teren konwentu Orkon konieczna jest dezynfekcja rąk, płyn do dezynfekcji dostępny jest na terenie wydarzenia.

 3. Zaleca się zachowanie dystansu społecznego w przypadku korzystania z sanitariatów, oczekiwania na korzystanie z sanitariatów oraz w pomieszczeniach.

 4. Miejsca szczególnie narażone na rozprzestrzenianie koronawirusa, będą systematycznie dezynfekowane.

 5. W przypadku zmiany przepisów antykoronawirusowych na terenie państwa polskiego, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu konwentu w tym względzie.