Statut

STATUT STOWARZYSZENIA ORKON - KONWENT LARPÓW TERENOWYCH


ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Stowarzyszenie Orkon - konwent larpów terenowych zwany dalej Stowarzyszeniem działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r. poz. 210) oraz niniejszego statutu.

§2

Stowarzyszenie jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem osób o celach niezarobkowych. Swoją działalność prowadzi na rzecz ogółu społeczeństwa.

§3

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej oraz, z zachowaniem obowiązujących przepisów, terytoria innych państw.

2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Kraków.

§4

1. Czas działania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

2. Stowarzyszenie, po jego zarejestrowaniu, nabywa osobowość prawną.

§5

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.

§6

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

§7

1. Stowarzyszenie używa pieczęci według wzoru zatwierdzonego przez Zarząd Stowarzyszenia.

2. Stowarzyszenie może używać wyróżniającego je znaku graficznego według wzoru zatwierdzonego przez Zarząd Stowarzyszenia.


ROZDZIAŁ II

CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§8

Celami działania Stowarzyszenia są:

 1. działalność społeczna, artystyczna i edukacyjna na rzecz integracji dzieci, młodzieży i dorosłych;

 2. działanie na rzecz promocji i wspierania edukacji, kultury i sportu;

 3. wspieranie działań organów państwa i organizacji pozarządowych, służących promowaniu pozytywnych wzorców rekreacji;

 4. upowszechnianie wzorców aktywnego i twórczego wypoczynku;

 5. rozwijanie kreatywności, zdolności aktorskich i wyobraźni;

 6. kształtowanie pozytywnych relacji w społeczeństwie;

 7. kształtowanie pozytywnego postrzegania siebie i kreatywnego rozwijania swoich zainteresowań;

 8. promowanie wyrównywania szans udziału w życiu kulturalnym i społecznym osób niepełnosprawnych;

 9. działanie na rzecz grup zagrożonych wykluczeniem społecznym;

 10. podejmowanie działań zwiększających zaangażowanie społeczeństwa w rozwiązywanie problemów społecznych dzieci i młodzieży;

 11. integracja międzypokoleniowa.

§9

1. Stowarzyszenie realizuje cele statutowe poprzez prowadzenie nieodpłatnej lub odpłatnej działalności pożytku publicznego oraz działalności gospodarczej. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

2. Działalność nieodpłatna pożytku publicznego jest realizowana przez:

 1. realizację projektów o charakterze artystycznym i kulturalnym;

 2. prowadzenie zajęć i warsztatów szkoleniowych;

 3. realizację projektów rozwijających umiejętności manualne, aktorskie i plastyczne;

 4. organizowanie spotkań dla rodziców w celu przybliżania działalności Stowarzyszenia;

 5. organizowanie spotkań towarzysko – rekreacyjnych w celu integracji członków Stowarzyszenia;

 6. upowszechnianie idei wolontariatu oraz organizowanie wolontariuszy do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;

 7. organizację wypoczynku dla dzieci, młodzieży i dorosłych;

 8. wspieranie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych poprzez szkolenia i wyjazdy integracyjne w myśl i na podstawie ustawy dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

 9. promowanie efektywnych wzorców integracji międzypokoleniowej.

3. Działalność odpłatna pożytku publicznego jest realizowana przez:

 1. coroczną organizację Konwentu Larpów Terenowych Orkon

 2. organizację innych Terenowych Gier Fabularnych

4. Działalność gospodarcza może być realizowana przez:

 1. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (94.99.Z)

 2. Pozaszkolne formy edukacji (85.5)

 3. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (85.51.Z)

 4. Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (85.52.Z)

 5. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B)

 6. Wydawanie książek (58.11.Z)

 7. Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (58.12.Z)

 8. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z)

 9. Pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z)

 10. Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (58.21.Z)

 11. Działalność związana z projekcją filmów (59.14.Z)

 12. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (59.11.Z)

 13. Działalność portali internetowych (63.12.Z)

 14. Pola kempingowe (wyłączając pole dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe (55.30.Z)

 15. Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (55.20.Z)

 16. Ruchome placówki gastronomiczne (56.10.B)

 17. Przygotowywanie i podawanie napojów (56.30.Z)

 18. Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.78.Z)

 19. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47.91.Z)

 20. Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach (47.89.Z)

 21. Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (90.02.Z)

 22. Pozostała działalność związana ze sportem (93.19.Z)

 23. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.29.Z)


ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

§10

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§11

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. zwyczajnych,

 2. wspierających,

 3. honorowych.

§12

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna która ukończyła 18 lat, która:

 1. złoży deklarację członkowską na piśmie,

 2. przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia,

 3. została przyjęta uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków większością 1/2 uprawnionych do głosowania.

§13

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

2. Członków wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.

§14

Za zasługi dla Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu może przyznać osobie fizycznej honorowe członkostwo w Stowarzyszeniu.

§15

1. Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. czynnego i biernego prawa wyborczego,

 2. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

 3. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

 4. zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia,


2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1. brania czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów statutowych,

 2. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

 3. regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia.

§16

1. Członkowie wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiadają inne prawa członka zwyczajnego.

2. Członkowie wspierający posiadają obowiązki określone w §15 ust.2 lit.b. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§17

Członkowie honorowi posiadają prawa i obowiązki członka zwyczajnego z wyjątkiem obowiązku, o którym mowa w §15 ust.2 lit.c. W Walnym Zgromadzeniu Członków posiadają jedynie głos doradczy.

§18

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w skutek:

 1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia zgłoszonej na piśmie Zarządowi,

 2. śmierci członka Stowarzyszenia lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,

 3. skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający jeden rok,

 4. wykluczenia przez Zarząd z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia oraz nieusprawiedliwionego nieuczestniczenia w pracach Stowarzyszenia przez okres jednego roku,

 5. wykluczenia przez Zarząd na uzasadniony pisemny wniosek członka zwyczajnego Stowarzyszenia.

§19

1. W przypadku określonym w §18 lit.c-e Zarząd podejmuje uchwałę zwykłą większością głosów podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia,

2. Osoba skreślona lub wykluczona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia Członków za pośrednictwem Zarządu w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.

3. Do osób którym odmówiono członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust.2.


ROZDZIAŁ IV

ORGANY STOWARZYSZENIA

§20

Organami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków,

 2. Zarząd,

 3. Komisja Rewizyjna.

§21

1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym większością 1/2 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 członków Walnego Zgromadzenia uprawnionych do głosowania.

2. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Zarządu.

3. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym większością 2/3 głosów przy obecności wszystkich członków Komisji Rewizyjnej.

§22

W przypadku ustąpienia, odwołania lub śmierci członka wybieralnych władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez kooptację, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu. Osoby powołane w tym trybie powinny zostać zaakceptowane przez Walne Zgromadzenie Członków na najbliższym posiedzeniu. Posiedzenie takie powinno być zwołane przez Zarząd w terminie do 30 dniu po dokonaniu kooptacji.

Walne Zgromadzenie Członków

§23

1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

 1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

 2. z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

§24

1. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków zwołuje się raz w roku.

3. Walne Zgromadzenie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

4. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków w pierwszym terminie i bez określania wymaganej liczby członków w drugim terminie wyznaczanym w tym samym dniu 30 minut później niż pierwszy termin.

5. O miejscu terminie i porządku obrad Wlanego Zgromadzenia Członków Zarząd powiadamia co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem zebrania.

6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd:

 1. z własnej inicjatywy,

 2. na wniosek Komisji Rewizyjnej,

 3. na wniosek 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

7. Zarząd jest zobowiązany zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków w ciągu 15 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w ust.6 lit.b-c.

8. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami dla których zostało zwołane.

§25

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należą:

 1. uchwalanie lub zmiana statutu oraz regulaminów organów Stowarzyszenia,

 2. wybór organów Stowarzyszenia,

 3. wybór lub odwołanie Głównego Organizatora Konwentu Gier Terenowych Orkon,

 4. odwołanie członków organów Stowarzyszenia,

 5. udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,

 6. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

 7. ustalanie wysokości składek członkowskich,

 8. podejmowanie decyzji w sprawie wysokości kwoty zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia przez Zarząd,

 9. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członków Stowarzyszenia,

 10. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego organy,

 11. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

 12. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

 13. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów Stowarzyszenia.

 14. inne wynikające z niniejszego statutu.

Zarząd

§26

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenie zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków i reprezentuje je na zewnątrz.

2. Zarząd składa się z 3 do 5 członków w tym Prezesa wybranego przez Walne Zgromadzenie Członków. Prezes zwołuje w trakcie trwania wyborczego Walnego Zgromadzenia posiedzenie Zarządu, na którym Zarząd wybiera ze swojego grona Wiceprezesa i ewentualnie Skarbnika i Sekretarza.

3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na miesiąc. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.

4. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.

§27

Do kompetencji Zarządu należą:

 1. realizacja celów Stowarzyszenia,

 2. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,

 3. ustalanie planów pracy i budżetu,

 4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

 5. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,

 6. kontrolowanie działalności Głównego Organizatora Konwentu Gier Terenowych Orkon,

 7. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

 8. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,

 9. skreślenie i wykluczenie członków Stowarzyszenia.Komisja Rewizyjna

§28

1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.

§29

1. Komisja Rewizyjna w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej nie podlega Zarządowi.

2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia,

 2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,

 3. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,

 4. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,

 5. składanie wniosków o absolutorium dla organów Stowarzyszenia,

 6. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

§30

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji w organach Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i organów Stowarzyszenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.


ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK i FUNDUSZE

§31

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

 1. składki członkowskie,

 2. darowizny, zapisy, spadki,

 3. dochody z własnej działalności Stowarzyszenia,

 4. dochody z majątku Stowarzyszenia,

 5. dotacje, subwencje i granty, dochody z ofiarności publicznej.

2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Stowarzyszenie jest przeznaczana wyłącznie na jego działalność statutową.

3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 32

Zabrania się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

 2. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków jego organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

 3. wykorzystywania majątku na rzecz członków jego organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

 4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Stowarzyszenia lub jego pracownicy oraz od ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.


§ 33

1. Budżet Stowarzyszenia uchwalany i zmieniany jest przez Zarząd. Budżet uchwalany jest na okres roczny w terminie do 1 września roku poprzedzającego rok budżetowy.

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu jest sporządzane przez Zarząd do dnia 1 marca następującego po zakończeniu roku budżetowego, z którego sporządzane jest sprawozdanie. Sprawozdanie jest przekazywane do Komisji Rewizyjnej.

§ 34

1. Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia składa Prezes lub Wiceprezes Zarządu jednoosobowo lub dwóch Członków Zarządu łącznie.

2. W sprawach dotyczących zaciągania zobowiązań majątkowych przez Stowarzyszenie właściwy jest Prezes Zarządu i inny członek Zarządu działający wspólnie.

3. Zarząd Stowarzyszenia może ustanawiać pełnomocników działających w imieniu Stowarzyszenia określając zakres ich umocowania.


ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 35

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zgromadzenia Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów ogólnej liczby uprawnionych do głosowania.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.Statut został uchwalony przez Zebranie Założycielskie w dniu 20.03.2018 r.